Administrator

Vedtægter

§ 1: NAVN OG HJEMSTED:

Foreningens navn er Bramming Idrætsforening. Foreningen er hjemmehørende i Bramming, Esbjerg Kommune. Foreningen er stiftet den 22. marts 1971. 

§ 2: FORMÅL:

Foreningens formål er at tilbyde aktiviteter og derigennem styrke medlemmernes evne til at deltage i et for­pligt­ende fællesskab og til at tage ansvar for eget liv og til at deltage aktivt og engageret i samfundslivet.

§ 3: TILHØRSFORHOLD:

Foreningen er tilsluttet DGI Sydvest, samt specialforbund under Danmarks Idrætsforbund og Esbjerg Idrætsråd og er dermed undergivet disse organisationers vedtægter, love og bestemmelser. De enkelte aktiviteter kan end­videre være medlem af relevante organisationer. 

§ 4: MEDLEMSSKAB OG EKSKLUSION:

1. Som medlem kan optages enhver enkeltperson, der ønsker at deltage i en eller flere af foreningens aktiviteter.

 
2. Medlemmet forpligter sig til at følge foreningens vedtægter, følge udvalgets bestemmelser for den pågældende
aktivitet, betale det fastsatte kontingent for aktivitetsperioden.

Medlemmer har ved deres medlemskab ret til at deltage og stemme på foreningens generalforsamling, (hvis
under 15 år - se § 10.3.), deltage i den/de aktiviteter der betales kontingent for.
 
3. Udmeldelse kan ske såvel mundtligt som skriftligt eller blot ved at ophøre med at deltage i foreningens akti­viteter, ved en sæsonstart.
 
Ledergruppen kan, når den finder grund hertil, beslutte at ekskludere et medlem, der ikke opfylder medlemskabets forpligtelser. Beslutningen skal altid drøftes med det enkelte aktivitetsudvalg.

Det ekskluderede medlem kan kræve at få sin sag taget op på førstkommende ordinære generalforsamling. Udmeldelse og eksklusion fritager ikke for forfaldent kontingent.
 
4. Æresmedlemmer kan indstilles af de enkelte aktivitetsudvalg. Æresmedlemmer udnævnes herefter af ledergruppen, såfremt ledergruppen er enige heri. Æresmedlemmer betaler ikke kontingent.
 

§ 5: ARBEJDSOMRÅDE:

1. Foreningen kan tage de aktiviteter på programmet, som ledergruppen vurderer, der er behov for i henhold til formålsparagraffen.

 
Ledergruppen laver indstilling om den nye aktivitet for de eksisterende aktiviteters udvalg. Såfremt 2/3 af de eksisterende aktiviteters udvalg stemmer imod optagelsen af en ny aktivitet, kan aktiviteten ikke optages.
 
2. Nedlæggelse af bestående aktiviteter kan ske, når et flertal på generalforsamlingen stemmer for nedlæggelsen. Ved nedlæggelsen har medlemmerne af aktiviteten ikke andel i foreningens formue, ligesom materielle aktiver er foreningens ejendom.
 
3. Ønsker en aktivitet at melde sig ud af foreningen, for at fortsætte som en selvstændig forening, kan det ske med øjeblikkelig virkning, såfremt aktiviteten hverken ønsker at medtage materialer eller egenkapital.
 
4. Ønsker en aktivitet at melde sig ud af foreningen, for at fortsætte som en selvstændig forening, og ønsker aktiviteten at medtage såvel materialer samt 50% af aktivitetens egenkapital (ikke at forveksle med hele foreningens egenkapital), kræves følgende:
 
Aktivitetsudvalget har indkaldt alle medlemmer til et møde, hvor det ved almindeligt stemmeflertal er vedtaget at
udmelde sig af foreningen.

Udmeldelsen af foreningen kan alene ske med udgangen af et regnskabsår og skal meddeles skriftligt til Leder­gruppen med minimum 3 måneders varsel, bilagt referat fra indkaldt møde med aktivitetens medlemmer.
Indkøbte materialer kan medtages, i det omfang de er indkøbt i henhold til godkendt budget eller godkendt indkøbt
at Ledergruppen, og i øvrigt ikke ejes i fællesskab med andre aktiviteter i foreningen.
 
5. Kontant egenkapital, som aktiviteten har tilført foreningen ved indtræden i foreningen, kan medtages med:
100%, hvis aktiviteten udtræder af foreningen indenfor 2 år efter indtræden.
2/3, hvis aktiviteten udtræder af foreningen efter 2 år og indenfor 4 år efter indtræden.
1/3, hvis aktiviteten udtræder af foreningen efter 4 år og indenfor 6 år efter indtræden.

Det er dog en betingelse, at aktivitetens tilførte egenkapital har været intakt i samtlige regnskaber, siden aktivitetens indtræden. Ellers reguleres til aktivitetens laveste egenkapital siden indtræden i foreningen.
 
6. De tilbageværende midler jævnfør punkt 5.4 og 5.5 tilgår den fælles egenkapital i foreningen (fællesudvalget).
 
7. Internt i foreningen tilhører den enkelte aktivitets egenkapital suverænt aktiviteten, så længe aktiviteten er medlem af BIF. Ledergruppen og andre aktiviteter kan derfor ikke disponere med disse midler. Ekstern tredjemand er ikke begrænset af foreningens interne fordeling af egenkapital.
 
§ 6: LEDELSE:

1. Under ansvar overfor generalforsamlingen varetages foreningens daglige drift af 1 organisator, 1 økono­mi­ansvarlig og 1 praktikker. Disse 3 personer udgør ledergruppen.

 
Ledergruppen fordeler opgaver og ansvar mellem sig. De 3 personer bemyndiges til at indhente 2 suppleanter til ledergruppen.
 
2. Alle vælges på generalforsamlingen for 1 år ad gangen. Genvalg kan finde sted. Medlemmer af ledergruppen skal være fyldt 18 år.
 
3. Hvis der sker frafald i ledergruppen, skal en af de 2 suppleanter træde ind. Ledergruppen må selv finde en afløser, som kan varetage posten indtil næste generalforsamling, såfremt der ikke forefindes nogen suppleanter.
 
4. Ledergruppen bemyndiges til at nedsætte tværgående udvalg som eksempelvis IT-udvalg, Pavillonudvalg etc.
 
5. Ledergruppen fastsætter selv sin forretningsorden ved første møde efter generalforsamlingen.
 
6. Møde i ledergruppen finder sted ved skriftlig indkaldelse. Referat, med undtagelse af personfølsomme oplysninger, fra ledergruppens møder offentliggøres på foreningens hjemmeside.
 

§ 7: AKTIVITETSUDVALG:

1. Under ansvar overfor ledergruppen varetages aktivitetens daglige ledelse af et udvalg.

Et aktivitetsudvalg består af 3 medlemmer og højest 2 suppleanter.

Udvalgs­medlemmer vælges på generalforsamlingen for 1 år ad gangen, dog alene af den pågældende aktivitets medlemmer. Genvalg kan finde sted. De 3 personer bemyndiges til at indhente 2 suppleanter til aktivitetsudvalget.
 
2. Udvalget konstituerer sig selv med 1 organisator, 1 økonomiansvarlig og 1 praktikker. Udvalgene bemyndiges til at nedsætte div. arbejdsgrupper. Ved et aktivitetsudvalgsmedlems udtræden i valgperioden, skal en af de 2 sup-
­­­pleanter træde ind.
 
3. Udvalgene er budget ansvarlige, men har ingen økonomisk kompetence, udover det af ledergruppen godkendte budget. Udvalgene har pligt til at holde ledergruppen orienteret om arbejdet i udvalgene, samt ret og pligt til at deltage i møder med ledergruppen.
 

§ 8: KONTINGENT:

Kontingent fastsættes for hver aktivitetsperiode af de pågældende aktivitetsudvalg.

 
§ 9: MEDLEMSFORHOLD:

Foreningens medlemmer og ledelse hæfter IKKE personligt for de af foreningen indgåede forpligtelser, for hvilke alene foreningen hæfter med dens formue.

Foreningens medlemmer har ikke nogen økonomisk forpligtelse over for foreningen udover kon­tin­gent­forpligtelsen. Foreningens medlemmer har ikke krav på nogen del af foreningens formue eller udbytte af nogen art.
 

§ 10: GENERALFORSAMLING:

1. Foreningens højeste myndighed er generalforsamlingen, der afholdes hvert år i marts måned og indkaldes ved annoncering i lokalpressen med angivelse af dagsorden med mindst  14 dages varsel.

2. Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være ledergruppen i hænde senest 8 dage før.
 
3. Stemmeret har fremmødte medlemmer, der er fyldt 15 år, og som har været medlem af foreningen i mere end 10 dage. Desuden har forældre til aktive børn under 15 år stemmeret på barnets vegne. Trænere, ledere og ud­valgsmedlemmer er alle medlemmer af foreningen.
 
4. Der kan stemmes ved fuldmagt, dog således at et medlem kun kan medbringe én fuldmagt.
 
5. Valgbar til ledelse og ledergruppen, er enhver der kan vedgå sig disse vedtægter. Ingen kan vælges mod sin vilje.
 
6. Ledergruppen skal fremlægge forslag til sammensætning af ledergruppen for det kommende år, samt forslag til revisor. Ledergruppens forslag skal være kendt via nyhedsmail og foreningens hjemmeside, senest 8 dage før generalforsamlingen.
 
7. Beretninger og visioner for Ledergruppen og de enkelte aktivitetsudvalg skal være på foreningens hjemmeside senest 8 dage før generalforsamlingen, og kan drøftes på generalforsamlingen.
 
8. På generalforsamlingen afgøres alle sager ved almindelig stemmeflertal (over halvdelen). Ved afstemning om ledergruppens forslag jævnfør § 4, stk. 3, til udelukkelse af et medlem samt ved ændring af disse vedtægter, kræves mindst 2/3 af de afgivne gyldige stemmer for forslaget. Alle afstemninger foretages ved håndsoprækning medmindre blot én af de tilstedeværende ønsker skriftlig afstemning. Navneændring skal yderligere godkendes på en efterfølgende ekstraordinær generalforsamling med det ene punkt på dagsordenen.
 
9. Der føres referat over vedtagne beslutninger.
 
10. Den ordinære generalforsamling skal indeholde følgende dagsorden:

1.    Valg af dirigent.
2.    Aflæggelse af ledelsens beretning og visioner for fremtiden ved ledergruppens organisator til godkendelse.
3.    Aflæggelse af aktivitetsudvalgenes beretninger og visioner til godkendelse.
4.    Forelæggelse af de reviderede regnskaber til godkendelse.
5.    Orientering om budgettet for indeværende år.
6.    Behandling af indkommende forslag.
7.    Valg til ledergruppen i form af: 1 organisator, 1 økonomiansvarlig og 1 praktikker.
8.    Valg af medlemmer til aktivitetsudvalgene.
9.    Valg af revisor.
10.  Eventuelt.
 
§ 11: EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING:

1. Ekstraordinær generalforsamling skal afholdes, når ledergruppen finder det fornødent, samt eller når mindst 1/3 af foreningens aktivitetsudvalg stiller skriftligt krav herom med forslag til dagsorden.

2. Dagsorden for ekstraordinær generalforsamling fastsættes af ledergruppen, men skal dog indeholde de indkomne forslag.
 
3. Ekstraordinær generalforsamling skal afholdes senest 4 uger efter, at kravet herom er modtaget, og den skal indvarsles i lighed med den ordinære generalforsamling.
 
§ 12: ANSVAR:

1. Foreningen tegnes ved underskrift af hele Ledergruppen.

2. Ledergruppen bemyndiges til at udstede kontofuldmagter.

 
§ 13: LEDERGRUPPENS BESLUTNINGSDYGTIGHED:

Ledergruppen er beslutningsdygtig, når alle 3 medlemmer er til stede. Ved økonomiske beslutninger udover den daglige drift, samt ved budgetgodkendelse skal ledergruppen og aktivitetsudvalgene være til stede. Vedtagelse af sådanne beslutninger kræver, at over halvdelen af mødets deltagere stemmer herfor. Der føres referat over vedtagne beslutninger.

§ 14: REGNSKAB OG FORMUE:

1. Ledergruppen er ansvarlig for foreningens regnskab.

2. Foreningens regnskabsår er kalenderåret.

3. Regnskabet skal før den ordinære generalforsamling være revideret af forenings revisor, som skal være regn­skabskyndig og valgt udenfor ledergruppens medlemmer.

4. Foreningens formue skal indestå i et pengeinstitut.
 

§ 15: OPLØSNING:

1. Foreningen kan kun opløses, når 2/3 af de fremmødte stemmeberettigede aktive medlemmer i 2 på hinanden følgende ekstraordinære generalforsamlinger stemmer herfor.

2. Ikke forbrugte udloddede midler fra Elite Gaming A/S returneres til spillestedets kommunale fritids- og kulturafdeling, som således kan udlodde midlerne til alment nyttige formål i kommunen. Foreningens øvrige formue og aktiver fordeles og anvendes til idrætslige og/eller kulturelle formål. Fordelingen af evt. midler foretages/varetages af DGI.


Således vedtaget på generalforsamling 21. marts 2023.

 

Bramming IF´s facebook side
Bramming Idrætsforening
Idræts Allé 10 
6740 Bramming
Telefon: 26 29 34 63
E-mail: brammingiforg@gmail.com
Web: brammingifweb@gmail.com
CVR: 92367959
Gymnastik: Tlf. 26293463, mail: Bif.gym@gmail.com
Håndbold: Tlf. 28970930, mail: bif.haandbold.org@gmail.com
Motion (løb og cykel): Tlf. 20260999, mail: BIFMotion.Org@gmail.com
Badminton: Tlf. 51232866, mail: duefar@hotmail.com
Squash: Tlf. 21700510, mail: thom4891@esbjerg.dk
Volleyball: Tlf. 26712512, mail: Skov89@hotmail.com
Svømning: Tlf. 21658772, mail: karstenbrixa@gmail.com

 
Bramming Idrætsforening | Idræts Allé 10 | 6740 Bramming | Tlf.: 26 29 34 63